Informacje prawne i RODO

Definicje

Klient: Każdy profesjonalista lub osoba fizyczna zdolna w rozumieniu artykułów 1123 i nast. Kodeksu cywilnego, lub osoba prawna, która odwiedza Stronę będącą przedmiotem niniejszych ogólnych warunków.

Usługi: Strona internetowa https://olanea.com/ udostępnia Klientom:

Treść: Wszystkie elementy składające się na informacje obecne na Stronie, w szczególności teksty, obrazy, filmy.

Informacje o Klientach: Określane dalej jako "Informacja(e)", które obejmują wszystkie dane osobowe, które mogą być przechowywane przez https://olanea.com/ w celu zarządzania Twoim kontem, zarządzania relacjami z klientami oraz do celów analizy i statystyk.

Użytkownik: Internauta łączący się i korzystający z wyżej wymienionej Strony.

Informacje osobiste: "Informacje, które umożliwiają, w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, identyfikację osób fizycznych, których dotyczą" (artykuł 4 ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r.).

Terminy "dane osobowe", "osoba, której dane dotyczą", "przetwarzający dane" i "dane wrażliwe" mają znaczenie określone w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO: nr 2016-679).

1. Prezentacja strony internetowej

Na mocy artykułu 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, użytkownikom strony internetowej https://olanea.com/ podaje się tożsamość różnych podmiotów zaangażowanych w jej realizację i monitorowanie:

Właściciel: AZ CREA – 6 rue du docteur Boyer, 45330 Le Malesherbois.

Odpowiedzialny za publikację: AZ CREA – contact@olanea.com

Osoba odpowiedzialna za publikację może być osobą fizyczną lub osobą prawną.

Webmaster: AZ CREA - contact@olanea.com

Hosting: Shopify – 151 O'Connor Street Ground Floor K2P 2L8 Ottawa 613 241-2828

Inspektor ochrony danych: contact@olanea.com

2. Ogólne warunki korzystania z serwisu i oferowanych usług

Strona stanowi utwór chroniony przepisami Kodeksu Własności Intelektualnej oraz międzynarodowymi przepisami mającymi zastosowanie. Klient w żaden sposób nie może ponownie wykorzystywać, przekazywać ani wykorzystywać na własny rachunek całości lub części elementów lub prac Strony.

Korzystanie ze strony https://olanea.com/ oznacza pełną akceptację poniższych ogólnych warunków korzystania. Warunki te mogą być zmieniane lub uzupełniane w dowolnym momencie, dlatego użytkownicy strony https://olanea.com/ są proszeni o regularne ich przeglądanie.

Strona internetowa jest na ogół dostępna dla użytkowników przez cały czas. Przerwa techniczna w celu konserwacji może jednak zostać podjęta przez https://olanea.com/, która postara się wcześniej poinformować użytkowników o datach i godzinach interwencji. Strona https://olanea.com/ jest regularnie aktualizowana przez https://olanea.com/ odpowiedzialnego. W ten sam sposób, informacje prawne mogą być zmieniane w dowolnym momencie: są jednak wiążące dla użytkownika, który jest proszony o ich przeglądanie tak często, jak to możliwe, aby być na bieżąco.

3. Opis świadczonych usług

Strona internetowa https://olanea.com/ ma na celu dostarczanie informacji na temat wszystkich działalności firmy. https://olanea.com/ stara się dostarczać na stronie https://olanea.com/ informacje tak dokładne, jak to możliwe. Niemniej jednak, nie ponosi odpowiedzialności za pominięcia, nieścisłości i braki w aktualizacji, niezależnie od tego, czy są one wynikiem jej działań, czy działań partnerów zewnętrznych dostarczających te informacje.

Wszystkie informacje podane na stronie https://olanea.com/ mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ponadto, informacje zawarte na stronie https://olanea.com/ nie są wyczerpujące. Są one podane z zastrzeżeniem zmian, które zostały wprowadzone od momentu ich publikacji w internecie.

4. Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych

Strona wykorzystuje technologię JavaScript. Strona internetowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne wynikające z korzystania z witryny. Ponadto, użytkownik strony zobowiązuje się do korzystania ze strony przy użyciu nowoczesnego sprzętu, nie zawierającego wirusów oraz z zaktualizowanej przeglądarki najnowszej generacji. Strona https://olanea.com/ jest hostowana przez dostawcę na terenie Unii Europejskiej zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO: nr 2016-679).

Celem jest zapewnienie usługi o najwyższym możliwym wskaźniku dostępności. Dostawca usług hostingowych zapewnia ciągłość swojego serwisu przez całą dobę, każdego dnia w roku. Zastrzega sobie jednak możliwość przerwania usługi hostingowej na możliwie najkrótszy czas, w szczególności w celu konserwacji, ulepszenia swoich infrastruktury, awarii swojej infrastruktury lub w przypadku, gdy Usługi generują ruch uznany za nienormalny.

https://olanea.com/ oraz dostawca usług hostingowych nie ponoszą odpowiedzialności za awarie sieci Internet, linii telefonicznych lub sprzętu komputerowego i telefonicznego związane w szczególności z przeciążeniem sieci uniemożliwiającym dostęp do serwera.

5. Własność intelektualna i naruszenia praw autorskich

https://olanea.com/ jest właścicielem praw własności intelektualnej i posiada prawa do korzystania ze wszystkich elementów dostępnych na stronie internetowej, w szczególności tekstów, obrazów, grafik, logo, filmów, ikon i dźwięków. Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, modyfikacja, publikacja, adaptacja całości lub części elementów strony, niezależnie od użytego środka lub procesu, jest zabronione, chyba że uzyskano wcześniejszą pisemną zgodę https://olanea.com/.

Każde nieautoryzowane wykorzystanie strony lub jakiegokolwiek z elementów, które zawiera, będzie uważane za naruszenie i ścigane zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i nast. Kodeksu Własności Intelektualnej.

6. Ograniczenia odpowiedzialności

https://olanea.com/ działa jako wydawca strony. https://olanea.com/ odpowiada za jakość i prawdziwość publikowanych Treści.

https://olanea.com/ nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie szkody wyrządzone sprzętowi użytkownika, podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej https://olanea.com/, wynikające z korzystania ze sprzętu nieodpowiadającego specyfikacjom podanym w punkcie 4, pojawienia się błędu lub niekompatybilności.

https://olanea.com/ nie ponosi również odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak utrata rynku lub utrata szans) wynikające z korzystania ze strony https://olanea.com/. Interaktywne przestrzenie (możliwość zadawania pytań w przestrzeni kontaktowej) są do dyspozycji użytkowników. https://olanea.com/ zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich treści umieszczonych w tej przestrzeni, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa we Francji, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. W stosownych przypadkach, https://olanea.com/ zastrzega sobie również możliwość pociągnięcia użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, w szczególności w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, oszczerczym lub pornograficznym, niezależnie od użytego medium (tekst, fotografia…).

7. Zarządzanie danymi osobowymi

Klient jest informowany o przepisach dotyczących komunikacji marketingowej, ustawie z dnia 21 czerwca

 

8. Powiadomienie o incydencie

Bez względu na wysiłki podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda przechowywania elektronicznego nie jest całkowicie bezpieczna. W związku z tym nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa powiadomimy użytkowników, których to dotyczy, aby mogli podjąć odpowiednie kroki. Nasze procedury powiadamiania o incydentach uwzględniają nasze zobowiązania prawne, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Zobowiązujemy się do pełnego informowania naszych klientów o wszelkich kwestiach dotyczących bezpieczeństwa ich konta oraz dostarczenia im wszelkich niezbędnych informacji, aby pomóc im w wypełnianiu własnych zobowiązań regulacyjnych w zakresie raportowania.

Żadne dane osobowe użytkownika strony https://olanea.com/ nie są publikowane bez jego wiedzy, wymieniane, przekazywane ani sprzedawane na żadnym nośniku osobom trzecim. Jedynie w przypadku zakupu https://olanea.com/ i jego praw może dojść do przekazania takich informacji potencjalnemu nabywcy, który z kolei byłby zobowiązany do zachowania i modyfikacji danych w stosunku do użytkownika strony https://olanea.com/.

Bezpieczeństwo

Aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Danych Osobowych oraz Danych Osobowych dotyczących Zdrowia, https://olanea.com/ korzysta z sieci chronionych standardowymi środkami, takimi jak zapory ogniowe, pseudonimizacja, szyfrowanie i hasła.

Podczas przetwarzania Danych Osobowych, https://olanea.com/ podejmuje wszelkie rozsądne środki w celu ochrony ich przed utratą, niewłaściwym użyciem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

9. Linki hipertekstowe „cookies” i znaczniki („tags”) internetowe

Strona https://olanea.com/ zawiera pewną liczbę linków hipertekstowych do innych stron, które zostały umieszczone za zgodą https://olanea.com/. Jednakże, https://olanea.com/ nie ma możliwości sprawdzenia treści odwiedzanych w ten sposób stron i nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności.

O ile nie zdecydujesz się wyłączyć plików cookie, akceptujesz, że strona może z nich korzystać. Możesz w każdej chwili wyłączyć te pliki cookie, bezpłatnie, korzystając z dostępnych opcji wyłączania, które są przypomniane poniżej, mając na uwadze, że może to ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do całości lub części usług oferowanych przez stronę.

9.1. „COOKIES”

„Cookie” to mały plik informacyjny wysyłany do przeglądarki Użytkownika i zapisywany na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, smartfon) (dalej „Cookies”). Plik ten zawiera takie informacje jak nazwa domeny Użytkownika, dostawca usług internetowych Użytkownika, system operacyjny Użytkownika, a także data i godzina dostępu. Pliki Cookies nie mogą w żaden sposób uszkodzić urządzenia końcowego Użytkownika.

https://olanea.com/ może przetwarzać informacje Użytkownika dotyczące jego wizyty na Stronie, takie jak przeglądane strony, wyszukiwane hasła. Informacje te pozwalają https://olanea.com/ poprawiać zawartość Strony oraz nawigację Użytkownika.

Pliki Cookies ułatwiające nawigację i/lub dostarczanie usług oferowanych przez Stronę, Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby decydować, czy chce je zaakceptować, czy nie, tak aby pliki Cookies były zapisywane w jego urządzeniu końcowym lub, przeciwnie, były odrzucane, bądź to systematycznie, bądź w zależności od nadawcy. Użytkownik może również skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby akceptacja lub odrzucenie plików Cookies były mu proponowane punktowo, przed zapisaniem pliku Cookie w jego urządzeniu końcowym. https://olanea.com/ informuje Użytkownika, że w takim przypadku niektóre funkcje jego przeglądarki mogą być niedostępne.

Jeśli Użytkownik odmówi zapisu plików Cookies na swoim urządzeniu końcowym lub przeglądarce, lub jeśli Użytkownik usunie te, które tam są zapisane, Użytkownik jest informowany, że jego nawigacja i doświadczenie na Stronie mogą być ograniczone. Może to również mieć miejsce, gdy https://olanea.com/ lub jeden z jego usługodawców nie może rozpoznać, do celów kompatybilności technicznej, rodzaju przeglądarki używanej przez urządzenie końcowe, parametrów języka i wyświetlania lub kraju, z którego urządzenie końcowe wydaje się być podłączone do Internetu.

W odpowiednich przypadkach, https://olanea.com/ zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za konsekwencje związane z pogorszeniem funkcjonowania Strony i usług oferowanych przez https://olanea.com/, wynikające (i) z odmowy Cookies przez Użytkownika (ii) z niemożności zapisania lub skonsultowania się z Cookies niezbędnymi do ich działania z powodu wyboru Użytkownika. W celu zarządzania plikami Cookies i wyborami Użytkownika konfiguracja każdej przeglądarki jest inna. Jest opisana w menu pomocy przeglądarki, co pozwoli Użytkownikowi dowiedzieć się, w jaki sposób może on zmienić swoje preferencje dotyczące plików Cookies.

W każdej chwili Użytkownik może dokonać wyboru wyrażenia i zmiany swoich preferencji dotyczących plików Cookies. https://olanea.com/ może również korzystać z usług zewnętrznych dostawców, aby pomóc w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji opisanych w tej sekcji.

Wreszcie, klikając na dedykowane ikony sieci społecznościowych Twitter, Facebook, LinkedIn i Google Plus widniejące na Stronie https://olanea.com/ lub w jego aplikacji mobilnej, a jeśli Użytkownik zaakceptował zapis plików Cookies poprzez kontynuowanie nawigacji na Stronie Internetowej lub aplikacji mobilnej https://olanea.com/, Twitter, Facebook, LinkedIn i Google Plus mogą również zapisać pliki Cookies na twoich urządzeniach (komputer, tablet, telefon komórkowy).

Tego rodzaju pliki Cookies są zapisywane na twoich urządzeniach tylko pod warunkiem, że wyrazisz na to zgodę, kontynuując nawigację na Stronie Internetowej lub aplikacji mobilnej https://olanea.com/. W każdej chwili Użytkownik może jednak cofnąć swoją zgodę na to, aby https://olanea.com/ zapisywało tego rodzaju pliki Cookies.

9.2. ZNACZNIKI („TAGS”) INTERNETOWE

https://olanea.com/ może od czasu do czasu używać znaczników internetowych (znanych również jako „tags”, „action tags”, „single-pixel GIFs”, „clear GIFs”, „invisible GIFs” i „one-to-one GIFs”) i wdrażać je za pośrednictwem partnera specjalizującego się w analizach internetowych, który może znajdować się (i przechowywać odpowiednie informacje, w tym adres IP Użytkownika) w kraju zagranicznym.

Te znaczniki są umieszczane zarówno w reklamach internetowych umożliwiających użytkownikom dostęp do Strony, jak i na różnych stronach Strony.

Technologia ta pozwala https://olanea.com/ ocenić reakcje odwiedzających na Stronę oraz skuteczność jego działań (np. ile razy otwierana jest strona i jakie informacje są przeglądane), a także korzystanie z tej Strony przez Użytkownika.

Zewnętrzny dostawca usług może zbierać informacje o odwiedzających Stronę i inne strony internetowe za pomocą tych znaczników, tworzyć raporty na temat aktywności Strony dla https://olanea.com/, a także świadczyć inne usługi związane z korzystaniem ze Strony i Internetu.

10. Prawo właściwe i jurysdykcja

Wszelkie spory związane z korzystaniem ze strony https://olanea.com/ podlegają prawu francuskiemu. O ile prawo nie stanowi inaczej, wszelkie spory będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy właściwe